Poradnik Turysty

Białoruś - o czym warto wiedzieć?

BIAŁORUŚ 

Białoruś, Republika Białorusi (biał. Беларусь, Рэспубліка Беларусь Biełaruś, Respublika Biełaruś) – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską (na zachodzie), Litwą, Łotwą (na północy), Rosją (na wschodzie) i Ukrainą (na południu). Nie posiada dostępu do morza.

Stolica: Mińsk

Większe miasta: Mińsk, Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Brześć

Język urzędowy: białoruski i rosyjski

Jednostka monetarna: 1 rubel białoruski (BRB) Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatności walutami obcymi (np. USD, Euro). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 lub w kantorach (czasami przy zakupie waluty należy okazać paszport). Karty kredytowe są akceptowane przez większe restauracje, sklepy i hotele. Bankomaty są powszechnie dostępne.

1 rubel białoruski = 100 kopiejek (BYN),

1 BYN = ok. 1,7031 PLN (2 stycznia 2018).

Skład etniczny: Białorusini (83,7%), Rosjanie (8,3%), Polacy (3,1%), Ukraińcy (1,7%), Żydzi (0,1%)

Religia: prawosławni 57,1%, katolicy 10,4%, protestanci 0,76, Islam 0,61% i inne% i inne

Powierzchnia: 207 600 km²

Ludność: 9,5 mln

Klimat: Klimat umiarkowanie ciepły. średnia temperatura w styczniu od -4° do -8°C, natomiast w lipcu 17-19°C. Średnie roczne sumy opadów od 550 do 700 mm, przewaga opadów latem.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy:

Ze względu na brak przynależności tego państwa do UE do przekroczenia granicy wymagana jest wiza. Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Białymstoku i Białej Podlaskiej.

Wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywać się może w ramach ruchu bezwizowego (mapa) (niżej znajdują się informacje dot. ruchu bezwizowego) bądź na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. Wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne).

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek wizowy,
 • jedno zdjęcie,
 • ważny dokument podróży,
 • dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej,
 • pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy!

Ruch bezwizowy:

Wszelkich formalności związanych z uzyskaniem przepustki w celu bezwizowego wyjazdu na Białoruś a także niezbędnej polisy ubezpieczeniowej (UNIQA S.A.) możecie Państwo dokonać za pośrednictwem naszego Biura. Zapewniamy kompleksową obsługę turystów indywidualnych a także grup wycieczkowych.

Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”  (mapa).

Bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celu turystycznym przebywać można w Parku „Kanał Augustowski” oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

Obszar Parku „Kanał Augustowski” obejmuje:

 • miasto Grodno,
 • rejon grodzieński

Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez przejście graniczne Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

 • miasto Brześć,
 • rejony: brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym w wyżej wydzielonych strefach ruchu bezwizowego został wydłużony do 10 dni kalendarzowych, nie dłużej jednak niż okres niezbędny do skorzystania z usług turystycznych wykupionych u certyfikowanego operatora turystycznego.

Podróżni chcący skorzystać z ruchu bezwizowego powinni posiadać:

 • ważny dokument podróży,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu – 1 stawka bazowa od 1.1.2018 r. wynosi 24,50 BYN) – ok. 23 euro.
 • dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych u certyfikowanego operatora działającego na obszarze stref.

W celu wydania dokumentu niezbędne jest przekazanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • seria i numer paszportu;
 • płeć;
 • dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 10 dni od deklarowanej daty wjazdu ulega on anulowaniu. W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.

W uzasadnionych przypadkach losowych (utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp.), które wymuszają pobyt przekraczający 10 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji. Otrzymuje wówczas wizę wyjazdową i może opuścić terytorium RB przez dowolne przejście graniczne.

W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej Parku „Kanał Augustowski” lub stref „Brześć” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 10 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białoruś dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB.

Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny lub operator turystyczny, który wystawił dokument uprawniający do wjazdu do strefy bezwizowej.

WAŻNE!

 1. Nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego tzn. osoby, które przyjechały do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą przemieszczać się do Grodna i na Kanał Augustowski oraz odwrotnie.
 2. Dla osób korzystających z ruchu bezwizowego aktualny jest obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu

WIĘCEJ INFORMACJI

Godziny pracy Oddziałów do Spraw Obywatelstwa i Migracji:

 • wtorek, piątek: 8.00-13.00 i 14.00-17.00;
 • środa: 11.00-15.00 i 16.00-20.00;
 • czwartek, sobota: 8.00-13.00.

Cudzoziemcy przebywający w celu turystycznym i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu początkowego pobytu.

Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1225,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.

Przyjeżdżający na Białoruś (w przypadku krótszego niż miesiąc pobytu) powinni posiadać kwotę równoważną 2 stawkom bazowym, czyli 49,00 BYN (około 22,00 EUR) na każdy dzień.

Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu.

Bezpieczeństwo:

Zagrożenie przestępczością jest porównywalne z sytuacją w Polsce. Patrole milicyjne są bardzo częste, w dużych miastach są praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu. W Republice Białorusi władze nie wprowadziły stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Ubezpieczenie:

Obywatele polscy składający w urzędach konsularnych Republiki Białorusi w Polsce wniosek o wydanie wizy obowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowaną na terytorium Białorusi. Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, w przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji.

Zdrowie:

Nie wymaga się szczepień ochronnych. Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące wirusowe choroby.

Cło:

Przepisy celne zezwalają na przewóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy przekroczeniu granicy. Zgodnie z decyzją podpisaną w dniu 1 listopada 2018 roku przez Radę EAUG, od 1 stycznia 2019 roku dopuszczalna wartość bezcłowego wwozu towarów – przedmiotów osobistego użytku – na terytorium państw Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym Białorusi, transportem naziemnym wynosi 500,00 EUR. Ich maksymalna waga to 25 kg. Przekroczenie tych wartości oznaczać będzie konieczność opłacenia 30% cła od wartości wwożonego towaru – przedmiotów osobistego użytku, przy czym co najmniej 4 EUR od każdego kilograma powyżej bezcłowych 25 kg.

Na Białoruś można bezcłowo wwozić do 200 sztuk papierosów, 3 l alkoholu, w tym piwa, na jedną pełnoletnią osobę.

Przepisy prawne:

Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych jest surowo karane. W przypadku wwozu na teren Białorusi lekarstw – szczególnie środków uspokajających, przeciwbólowych, psychotropowych, zawierających sterydy, należy posiadać ważną receptę lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem preparatów oraz ich dawek. Dokument musi być przetłumaczony na język rosyjski lub białoruski.

Na Białorusi obowiązuje całkowity zakaz fotografowania komisariatów milicji, jednostek wojskowych i innych urzędów państwowych. Nieprzestrzeganie zakazu może grozić pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. W miejscach publicznych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.

Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji korzyści finansowych za ewentualne odstąpienie od kary za naruszenie przepisów skutkują natychmiastowym pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Obyczaje:

Nie ma żadnych specyficznych norm zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Polaków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się prostą polszczyzną, co ułatwia kontakt. Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe.

Święta:

1 stycznia – Nowy Rok

2 stycznia – Nowy Rok

7 stycznia – Boże Narodzenie (prawosławne)

8 marca – Dzień Kobiet

Wielkanoc Katolicka – święto ruchome

Wielkanoc Prawosławna – święto ruchome

Prawosławne Święto Zmarłych (Radaunica) – święto ruchome, 9 dni po Wielkanocy

1 maja – Święto Pracy

9 maja – Dzień Zwycięstwa

3 lipca – Dzień Niepodległości Republiki Białoruś

7 listopada – Święto Rewolucji Październikowej

25 grudnia – Katolickie Boże Narodzenie

O czym warto wiedzieć:

 1. Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta (białoruski rubel – BYN). Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatności walutami obcymi (np. USD, EUR). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 (przy zakupie waluty należy okazać paszport, bank nie pobiera prowizji przy wymianie waluty). W dużych miastach sieć banków jest dość dobrze rozwinięta (w wybranych punktach w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polską walutę). Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Karty kredytowe są akceptowane przez większe restauracje, sklepy i hotele. Bankomaty są powszechnie dostępne.
 2. Na Białorusi zegarki należy przesunąć o godzinę (latem) lub dwie (zimą) do przodu.
 3. Wwóz zwierząt do Вiałorusi wymaga odpowiednich zaświadczeń medycznych i weterynaryjnych. Ponadto wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zwierzę uzyskało wszystkie szczepienia wymagane dla wyjazdu za granicę. Wszystkie zaświadczenia medyczne należy zaopatrzyć w tłumaczenia na język rosyjski lub białoruski. Po przybyciu na Białoruś zwierzęta należy zarejestrować w miejscowym zakładzie weterynaryjnym przed upływem jednego miesiąca od daty przybycia.
 4. Niewskazane jest kupowanie mięsa, mleka, nabiału i ryb w małych sklepikach, na małych targowiskach, gdzie zasady higieny mogą być słabo przestrzegane.

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa

Tel.: +48 (22) 742-0990; +48 (22) 842-5202

e-mail: poland@mfa.gov.by

Internet: http://poland.mfa.gov.by/

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
08:00 – 12:00
12:40-16:40

Wydział Konsularny:

Tel: (22) 742 07 10

e-mail: poland.consul@mfa.gov.by

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz:

Od poniedziałku do piątku:

9:00 – 12:00 – przyjmowanie wniosków wizowych

15:00 – 16:00 – odbiór paszportów

KONSULAT GENERALNY W BIAŁYMSTOKU

Elektryczna 9,15-080 Białystok

Tel: (85) 664 99 46 (w sprawie wiz); (85) 664 99 40 (sekretariat)

e-mail: poland.bialystok@mfa.gov.by
Godziny otwarcia:  poniedziałek – piątek

08.00-12.00 | 13.00-17.00

KONSULAT REPUBLIKI BIAŁORUSI W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: (83) 342 18 14; (83) 342 18 16

e-mail: poland.bialapodlaska@mfa.gov.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek

8.00-16.15

Dział Wizowy:
9.00 – 12.00 przyjmowanie wniosków wizowych
13.30 – 15.30 odbiór paszportów

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REPUBLICE BIAŁORUSI

Białoruś, Mińsk, Biaduli 11, 220034
Tel dyżurny: +375 29 6703374
Tel: +375 17 3885200
Fax: +375 17 3885222
Fax: +375 17 3885225
Email: minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl
WWW: http://www.minsk.msz.gov.pl

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GRODNIE

Białoruś, Grodno, Budionnego 48A, 230023
Tel dyżurny: +375 333117770
Tel: +375 152 731000
Fax: +375 152 731022
Email: grodno.kg.sekretariat@msz.gov.pl
WWW: http://www.grodno.msz.gov.pl

Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bialorus
 • https://grodnovisafree.by/pl/

Lokalizacja


Spływy kajakowe z pasją, wycieczki autokarowe, imprezy dla firm
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

szot@szot.pl

+48 87 644 67 58

+48 601 146 703